Hủy lời mời kết bạn tự động bằng phần mềm auto kết bạn Facebook

Bằng phần mềm auto kết bạn facebook, bạn sẽ dễ dàng hủy đi lời mời kết bạn cũ trước đó để add thêm lời mời mới. Mỗi tài khoản facebook được add tối đa 500 lời mời. Vì thế, nếu lời mời full bạn sẽ không thể kết bạn thêm được khách hàng tiềm năng.…