Thuật Ngữ Link Out Là Gì?- Facebook Ninja

Định nghĩa Link out Link out (hay Out link) là một thuật ngữ dùng để chỉ tất cả những link trên site được dùng để liên kết với những trang bên ngoài. Đây là một cách phân loại link theo hướng liên kết của link, đối lập với Backlink và là một trường hợp đặc biệt của External Link. Link out là một trong những…