Ý Nghĩa Của Giá Trị Time On Page- Facebook Ninja

Là một trong những chỉ số đo lường hiệu quả SEO (SEO KPIs) quan trọng trên site, time on page(thời gian truy cập trang trung bình) và giá trị trung bình của nó Avg. time on page cùng với giá trị trung bình của toàn trang Avg. time on site là một trong những con số quan trọng giúp góp phần hé…