Breadcrumbs đóng vai trò quan trọng trong SEO onpageBreadcrumbs đóng vai trò quan trọng trong SEO onpage- Facebook Ninja

Google trong bao nhiêu năm hoạt động vẫn thường xuyên nhắc nhở các webmaster rằng họ nên nâng cao chất lượng website của họ để cho người dùng có trải nghiệm tốt nhất, và tính điều hướng trong website cần phải được rõ ràng, dễ thao tác với những câu nhắc nhở như “điểm chạm của…